Εθνικά Θέματα

Παρουσιάσεις Εφέδρων Εθνοφυλάκων στην Εθνική Φρουρά- Η Κύπρος κρατά σε επαγρύπνηση την εφεδρεία της μέσω εκπσης

Από 15 Μαρτίου 2022, ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις εφέδρων και εθνοφυλάκων, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού που έχει εκπονηθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, με κύριο στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων του. 

Οι παρουσιάσεις διεξάγονται παράλληλα σε όλους τους Σχηματισμούς και Διοικήσεις και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιχειρησιακή συγκρότηση, διεξαγωγή επιχειρησιακών βολών μάχης και εκπαίδευση σε αγώνα κατοικημένων τόπων. Περιλαμβάνουν επίσης, επιμόρφωση στις διαδικασίες εφεδρείας και εθνοφυλακής για όσους τακτοποιήθηκαν επιστρατευτικά ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το 2021, ώστε να καλούνται για υπηρεσία στην ΕΦ οι ανένταχτοι έφεδροι. 

Την εκπαίδευση, παρακολουθεί ο Αρχηγός της ΕΦ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, διαπιστώνοντας την αθρόα προσέλευση και την εθελοντική, πολλές φορές, συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η οποία αναδεικνύει το ενδιαφέρον των εφέδρων και εθνοφυλάκων και παράλληλα, τη σημασία της συμβολής τους στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΦ. 

Οι παρουσιάσεις θα συνεχιστούν καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους, ενώ έχουν επαναπρογραμματιστεί οι παρουσιάσεις που αναβλήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, λόγω της πανδημίας. 

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στον COVID-19. 

Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική της εθνικής φρουράς στηρίζεται στους πιο κάτω πυλώνες:

  • Στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς,

  • Στην ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα Κράτη,

  • Στην Εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων,

  • Στη βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον Στρατό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά,

  • Στην πιο αποδοτική διαχείριση των οικονομικών μας πόρων,

  • Στην εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα εξοικονομήσει πόρους προς όφελος της αμυντικής θωράκισης.

1ος ΠΥΛΩΝΑΣ

Ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς

Κινούμαστε σε τέσσερεις άξονες:

1ος ΑΞΟΝΑΣ

Μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υφισταμένων οπλικών συστημάτων σε συνδυασμό με την προμήθεια τεχνολογικά προηγμένων μέσων, τα οποία βελτιώνουν την αποτρεπτική ικανότητα της Εθνικής Φρουράς.

Έχει συνταχθεί μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πλάνο εξοπλισμών το οποίο εδράζεται στην καθολική απαίτηση για συνετή και αποδοτική κατανομή κονδυλίων.

Η τεχνολογία μας παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε έξυπνες αγορές οι οποίες συνδυάζουν τη διατήρηση ή/και αναβάθμιση των δυνατοτήτων μας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση προσωπικού.

Tα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση των πιστώσεων που διατέθηκαν για εξοπλιστικά προγράμματα.

Παρά το γεγονός ότι λόγοι εμπιστευτικότητας δεν μου επιτρέπουν να επεκταθώ, το Υπουργείο υλοποιεί προγράμματα που αναβαθμίζουν σημαντικά τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς για συλλογή πληροφοριών, για επίγνωση της κατάστασης και για αντιμετώπιση απειλών.

Προχωρεί η υλοποίηση υφισταμένων και νέων συμβάσεων για αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των Μη Επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV’s). Επίσης το Υπουργείο διερευνά διάφορες επιλογές για προμήθεια σύγχρονου συστήματος αεράμυνας, την προμήθεια αντιαρματικού συστήματος καθώς και αγορά ελικοπτέρων.

Ενόψει της συνεδρίας της Επιτροπής Άμυνας τις επόμενες μέρες δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο σε θέματα εξοπλισμών.

2ος ΑΞΟΝΑΣ

Αναβάθμιση Υποδομών

Η αναβάθμιση των υποδομών μας, συμβάλλει άμεσα στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς.

Συνολικά 2 έργα θα ολοκληρωθούν εντός του 2021 (12 βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και 11 σε στάδιο προχωρημένης μελέτης).

Στο ίδιο πλαίσιο μελετούμε τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε λιμάνια της Κύπρου προς όφελος του Υπουργείου.

3ος ΑΞΟΝΑΣ

Διαχείριση Θεμάτων προσωπικού

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης της ικανοποίησης των αναγκών του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς, σε βασικά υλικά για το σύγχρονο μαχητή όπως η ένδυση, η υπόδηση αλλά και επιπλέον υποστηρικτικό υλικό.

Η μεγαλύτερη κατηγορία προσωπικού μας, η εφεδρεία, αποτελεί τομέα ιδιαίτερης προσοχής.

Στόχος μας είναι η ισόρροπη εμπλοκή των εφέδρων με βέλτιστη χρήση του χρόνου που αυτοί καλούνται για εκπαίδευση στις Μονάδες μας.

Το Υπουργείο με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς προχώρησαν σε διευθετήσεις για την επιστρατευτική τακτοποίηση σχεδόν 16000 ανέντακτων εφέδρων, οι οποίοι προσήλθαν οικειοθελώς στα Τμήματα Επιστράτευσης.

Τα θετικά αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί το τρέχον έτος, αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω με την επέκταση των μέτρων στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας.

4ος ΑΞΟΝΑΣ

Συνέργεια με λοιπές «Συνιστώσες Εθνικής Ισχύος»

Η συνέργεια με τις λοιπές συνιστώσες εθνικής ισχύος του κράτους συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης του βαθμού ετοιμότητας Υπουργείων και Υπηρεσιών, που έχουν κηρυχθεί ως Υπηρεσίες Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας Κυβερνητικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων η Εθνική Αρχή Ασφαλείας προχώρησε στην έναρξη των διαδικασιών για ενίσχυση των δορυφορικών δυνατοτήτων της Δημοκρατίας με τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος (GALILEO).

Πραγματοποίησε επιθεωρήσεις φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας σε Υπουργεία,  Υπηρεσίες και Τμήματα της Δημόσιας και ευρύτερης Δημόσιας Υπηρεσίας στη Δημοκρατία και σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση διαβαθμισμένων συμβάσεων εκ μέρους του Δημοσίου.