Εθνικά Θέματα

Έκθεση από το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσίευσε πρόσφατα την Εθνική Εκτίμηση Κινδύνων (η «ΕΡΑ») για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («ML/TF») από δραστηριότητες εικονικών περιουσιακών στοιχείων («VA») και παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων ( ‘VASP’).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε πρόσφατα την Εγκύκλιο C478 για να ενημερώσει τις Ελεγχόμενες Φορείς σχετικά με τα αποτελέσματα της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων (η «ΕΡΑ») που πρέπει να λάβουν υπόψη όλες οι Ελεγχόμενες Οντότητες κατά την αξιολόγηση των κινδύνων AML/CFT.

Η NRA παρέχει πληροφορίες στις εποπτευόμενες οντότητες για τη διεξαγωγή της δικής τους αξιολόγησης κινδύνου των κινδύνων ML/TF σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τη νομοθεσία AML/CFT.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης (NRA) αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τις ρυθμιζόμενες οντότητες στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εποπτευόμενες οντότητες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις «Κοινές κατευθυντήριες γραμμές βάσει των άρθρων 17 και 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλοποιημένη και ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια πελατών και τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την αξιολόγηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο κίνδυνος που σχετίζεται με μεμονωμένες επιχειρηματικές σχέσεις και περιστασιακές συναλλαγές» («Κατευθυντήριες οδηγίες για τους παράγοντες κινδύνου»), οι οποίες, μεταξύ άλλων, ορίζουν ότι οι ρυθμιζόμενες οντότητες κατά τον εντοπισμό κινδύνων (ML/TF) που σχετίζονται με μια επιχειρηματική σχέση ή περιστασιακή συναλλαγή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του ποιος είναι ο πελάτης , τις χώρες/γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο πελάτης, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές που απαιτεί ο πελάτης κ.λπ.

Σύμφωνα με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, «οι εταιρείες θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών:

1. Την υπερεθνική αξιολόγηση κινδύνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Πληροφορίες από την κυβέρνηση, όπως αξιολογήσεις κινδύνων, δηλώσεις πολιτικής και προειδοποιήσεις και επεξηγηματικά μνημόνια για τη σχετική νομοθεσία.

Μέλη του ΕΑΟ (Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός) της κυπριακής αστυνομίας περιπολούν τακτικά σε επίμαχα σημεία όπως στα αεροδρόμια αλλά και σε κτίρια που θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσουν στόχους τρομοκρατών.

Αυξημένα μέτρα υπάρχουν  σε σπίτια διπλωματών, όπως επίσης σε σχολεία και εγκαταστάσεις δυτικών συμφερόντων.

Στα οδοφράγματα οι έλεγχοι όσων εισέρχονται και εξέρχονται στα κατεχόμενα είναι εξονυχιστικοί με στόχο να αποτραπεί η άφιξη τρομοκρατών, οι οποίοι στη συνέχεια κατευθύνονται προς την ΕΕ.

Η μαζική μετανάστευση πολλών μεταναστών και προσφύγων ενέχει σοβαρούς κινδύνους, αφού μέσα σε αυτούς πιθανόν διακινούνται και ισλαμιστές τρομοκράτες.